Tilbud!

Gravd brønn / overflatevann

Opprinnelig pris var: 1.256kr.Nåværende pris er: 1.068kr.

Analysepakke tilpasset privat gravd brønn / overflatevann.
Her får du klarlagt vannets bruksmessige kvalitet i tillegg til dets hygieniske kvalitet.

Pakken anbefales for deg som har egen brønn som er laget med sementringer, er steinsatt eller på annen måte er å betrakte som overflatevann.

Beskrivelse

Har du egen brønn med sementringer eller som er steinsatt?

Da kan det være lurt å sjekke vannkvaliteten av og til – spesielt etter snøsmelting og perioder med mye nedbør.  En får da kontrollert om brønnen er godt nok sikret mot forurensinger utenfra i tilfelle tilsig av overflatevann.
Pakken inneholder kjemiske og mikrobiologiske analyser som sammen gir et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet.

For en mer utfyllende analyse anbefales Folkehelsepakken, hvor også disse analysene inngår.

Analyser:

Kimtall
Koliforme
E. coli

Turbiditet (klarhet)
pH (surhetsgrad)
Konduktivitet (ledningsevne)
Nitrat
Hardhet

Om analysene:
Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt Kimtall indikerer innhold av organisk materiale, eller tilsig av overflatevann.

Påvisning av Koliforme bakterier og E.coli indikerer at vannet har spor av kloakk og kan dermed inneholde andre farligere sykdomsfremkallende bakterier.

Høye konsentrasjoner av Nitrat og Fosfor kommer stort sett fra menneskelig aktivitet. Det kan komme fra lekkasjer fra kloakk /septikk eller fra landbruksvirksomhet, enten ved pløying av skog og beitemark eller ved overgjødsling med kunstgjødsel eller naturgjødsel.

Inntak av vann med forhøyede nitratkonsentrasjoner reduserer opptaket av oksygen i blodet. Det er også mistanke om at langvarig inntak øker risikoen for kreft.

Faren for korrosjon i vannrør og tekniske innstallasjoner øker dersom pH i vannet er lav. Høy konduktivitet indikerer at det finnes oppløste mineraler eller salter i vannet.  Høy turbiditet skyldes grumsete og uklart vann. Farget vann skyldes ofte høyt innhold av humus og/eller jern/mangan.

Innholdet av Kalsium og Magnesium angir vannets hardhet. Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdier for Kalsium og Magnesium mht. helsemessig betydning. Ved totalverdi av kalsium + magnesium over 20-30 mg/L, tilsvarende en hardhetsgrad på 5 dH°, betegnes vannet som «hardt».

Hardt vann kan gi hvitt belegg på glass og i vaskeservanter, samt gi dårlig skumming ved bruk av såpe. Kalk vil også kunne lage avleiringer og ødelegge varmekolber i varmtvannstanker etc.