Tilbud!

Folkehelsepakken

Opprinnelig pris var: 1.795kr.Nåværende pris er: 1.346kr.

Folkehelsepakken er basert på Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger for mindre vannanlegg. (Vannrapport 127: Vannforsyning og helse)
Pakken inneholder kjemiske og mikrobiologiske analyser som sammen er viktige for å gi et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet.

Pakken anbefales for deg som har egen brønn/vannkilde.

Beskrivelse

Folkehelsepakken er basert på Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger for mindre vannanlegg. (Vannrapport 127: Vannforsyning og helse)
Pakken inneholder kjemiske og mikrobiologiske analyser som sammen er viktige for å gi et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet.

Pakken anbefales for deg som har egen brønn/vannkilde.

Analyser i Folkehelsepakken:

Kimtall*
Koliforme
E. coli

Farge
Turbiditet (klarhet)
pH (surhetsgrad)*
Konduktivitet (ledningsevne)*
Nitrat
Fluorid
Kalsium, Ca
Hardhet
Natrium, Na
Jern, Fe
Mangan, Mn

*er analyser som MjøsLab mener bør være med i tillegg for at vi skal kunne gi en helthetlig vurdering av vannets kvalitet og egenskaper.

Om analysene:
Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt Kimtall indikerer innhold av organisk materiale, eller tilsig av overflatevann. For vannverk er grensen for kimtall 100/ml

Påvisning av Koliforme bakterier og E.coli indikerer at vannet har spor av kloakk og kan dermed inneholde andre farligere sykdomsfremkallende bakterier. For vannverk er grensen for koliforme <1/ml.

Fluor stammer fra dypere jordlag og løses lettere opp i vannet dersom vannet har høy pH-verdi.

Fluor er derfor et større problem i borebrønner i fjell enn i løsmasse. Konsentrasjoner opp til en viss grense, kan virke forebyggende mot Karies. Høye konsentrasjoner kan imidlertid være helseskadelig.

Høye konsentrasjoner av Nitrat og Fosfor kommer stort sett fra menneskelig aktivitet. Det kan komme fra lekkasjer fra kloakk /septikk eller fra landbruksvirksomhet, enten ved pløying av skog og beitemark eller ved overgjødsling med kunstgjødsel eller naturgjødsel.

Inntak av vann med forhøyede nitratkonsentrasjoner reduserer opptaket av oksygen i blodet. Det er også mistanke om at langvarig inntak øker risikoen for kreft.

Faren for korrosjon i vannrør og tekniske innstallasjoner øker dersom pH i vannet er lav. Høy konduktivitet indikerer at det finnes oppløste mineraler eller salter i vannet. For eksakt bestemmelse av type mineral, må dette analyseres spesielt. Høy turbiditet skyldes grumsete og uklart vann. Farget vann skyldes ofte høyt innhold av humus og/eller jern/mangan.

Innholdet av Kalsium og Magnesium angir vannets hardhet. Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdier for Kalsium og Magnesium mht. helsemessig betydning. Ved totalverdi av kalsium + magnesium over 20-30 mg/L, betegnes vannet som «hardt».

Hardt vann kan gi hvitt belegg på glass og i vaskeservanter, samt gi dårlig skumming ved bruk av såpe. Kalk vil også kunne lage avleiringer og ødelegge varmekolber i varmtvannstanker etc.